ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

'Gezond Online’ is een webwinkel met ondernemingsnummer BE0431 890 421.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uit het assortiment dat Gezond Online aanbiedt in zijn webwinkel en elke online aankoop die de klant plaatst bij Gezond Online.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene of specifieke voorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Door zijn bestelling te plaatsen, erkent de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze ook aanvaardt.

Artikel 2: Prijs

Alle op de website vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW.
Indien vervoers-, reservatie- en/of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven.  De eventuele bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Leveringen

De levering aan huis wordt gegarandeerd binnen de 48 uur, behalve bij bestellingen geplaatst op vrijdag of in het weekend, of wanneer er een product niet voorradig is.

De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn, hetzij door de aflevering van het goed op het door de klant vermelde adres, hetzij in geval de geadresseerde afwezig is, door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld.

De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij met het oog op de levering aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling. Gezond Online kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat de verkochte goederen niet of niet tijdig konden worden geleverd, wanneer blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde door de klant niet correct werden ingevoerd.

zie: Leveringsvoorwaarden

Artikel 4: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn op het Belgisch grondgebied/in de Europese Unie.  De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.  Ondanks het feit dat de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of er materiële fouten in voorkomen, of deze niet up-to-date is.  In geval van specifieke vragen, verzoekt Gezond Online om vooraf contact op te nemen.

Gezond Online is wat de juistheid, actualiteit, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  Zij kan in geen geval aansprakelijk zijn in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Gezond Online.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven.  De eventuele bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Gezond Online is gerechtigd om bestellingen te weigeren, leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 5: Betaling

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

  • Bancontact
  • Bankoverschrijving
  • iDEAL
  • Betaalkaarten

De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de volledige betaling.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Gezond Online.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

In geval van niet- of laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10 % per jaar verschuldigd op de niet-betaalde bedragen.  Bovendien is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd, met een minimum van 50 € per bestelling.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de producten of andere tekortkomingen bij de levering, moeten onmiddellijk worden gemeld na de levering.

Artikel 9: Weigeren van een order

Gezond Online kan in volgende gevallen een bestelling weigeren: 

Bij vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;

Bij vermoeden dat de bestelling geplaatst wordt voor professionele doeleinden of commercieel gebruik;

Bij vermoeden dat de klant de intentie heeft de artikelen zelf door te verkopen;

Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;

Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;

In geval van overmacht;

In geval van een technische fout.

Artikel 10: Garantie

Wettelijk garantie: Gezond Online is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering.

Gezond Online verbindt er zich toe gedurende deze 2 jaar vanaf de levering, het defecte artikel of het onderdeel ervan kosteloos te vervangen of te herstellen, wanneer het gebrek werd gemeld binnen de 2 maanden nadat het werd vastgesteld.  De BVBA Gezond Online behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zouden zijn, of indien een herstelling onmogelijk is.  Subsidiair en tenzij het gebrek gering is, kan eventueel een passende prijsvermindering worden toegestaan of de ontbinding van de overeenkomst door de klant worden gevorderd.

Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn geweest op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

Gezond Online is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken die zich manifesteren na een periode van 2 jaar vanaf de levering, noch voor gebreken die werden gemeld later dan twee maanden nadat deze werden vastgesteld.

Commerciële garantie: Op sommige artikelen is een commerciële garantie van toepassing.  Elke commerciële garantie laat de wettelijke garantie onveranderd.  De commerciële garantie begint te lopen op hetzelfde moment als de wettelijke garantie, dit is vanaf de levering, tenzij anders vermeld.

Garantievoorwaarden: Om een beroep te doen op een garantie, moet de klant het levering bewijs kunnen voorleggen.  De garantie is niet overdraagbaar.  Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na de vaststelling, binnen de garantieperiode, te worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of artikelen met een kortere vervaldatum.

Artikel 11: Informatie m.b.t. dieet en allergieën

Gezond Online besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten.  

Hoewel Gezond Online er alles aan doet om de betreffende informatie accuraat weer te geven, kan het voorvallen dat een bepaald ingrediënt niet werd vermeld en er in producten sporen worden teruggevonden van ingrediënten, zonder dat dit op de website werd aangegeven.

Gezond Online kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, voor eventuele allergische reacties of gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan het gebruik van een product.

Artikel 12: Verzakingstermijn.

Klanten die van dit verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Gezond Online en dienen de goederen binnen de 2 werkdagen na het ontvangen van de nodige instructies op eigen kosten terug te bezorgen aan Gezond Online, op het adres, Gasthuisstraat 37, 2450 Meerhout en dit ter attentie van de afdeling webwinkel.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en het leveringsbewijs kunnen worden teruggenomen.

Levensmiddelen en producten die snel kunnen bederven of verouderen vallen buiten de toepassing van dit recht.  Deze producten kunnen aldus niet worden teruggenomen.

Gezond Online zal de klant terugbetalen door middel van dezelfde betaalwijze gebruikt door de klant tijdens de bestelling.  De bezorgkosten betaald door de klant of Gezond Online, zullen van het terugbetaalde bedrag worden afgetrokken.  De terugbetaling zal plaatsvinden maximaal 14 dagen nadat Gezond Online op de hoogte is gesteld van het verzoek tot gebruik het herroepingsrecht, onder de voorwaarde dat Gezond Online de bestelde producten heeft terug ontvangen of dat Gezond Online bewijs heeft ontvangen dat de producten onderweg zijn. 

De klant zal verantwoordelijk worden gehouden voor de staat van de producten als deze het gevolg is van gebruik anders dan het verifiëren en bepalen van juistheid en staat van de producten bij ontvangst.

Artikel 13: Privacy

Gezond Online verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan de vraag van de klant en om informatie van Gezond Online.

Gezond Online behandelt alle gegevens van haar klanten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij aan haar zuster- en/of dochterondernemingen.  De klant kan de gegevens die in de klantenlijst bewaard worden op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en kan weigeren dat Gezond Online de gegevens gebruikt om informatie te sturen.  Hiervoor volstaat het schriftelijk te vragen voortaan geen informatie meer te versturen.  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Artikel 14: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Op elke overeenkomst die op de website van Gezond Online tot stand komt, is het Belgisch recht van toepassing.  Bij geschillen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Tongeren bevoegd.